Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej,  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 2. brak alternatywnego opisu tekstu,
 3. niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 4. w części publikowanych dokumentów PDF brak jest warstwy tekstowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Stronę www.pcprostrowmaz.pl przetestowano za pomocą narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z testu wynika, że strona www.pcprostrowmaz.pl spełnia wymagania w 100%.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Siwek, e-mail: pcpr@pcprostrowmaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 645 53 98.

Na adres e-mail można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa/skargowa

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron intrnetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

ul. Widnichowska 20

 1. wejście od strony parkingu przy ul. Widnichowskiej,
 2. do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach,
 3. szerokość drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (bez progów i barier architektonicznych),
 4. parking przy budynku ogólnodostępny z wyznaczeniem 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 5. w budynku znajduje się toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami,
 6. wstęp z psem asystującym,
 7. w holu budynku umieszczona jest tablica informacyjna z drukiem powiększonym dla osób słabowidzących,
 8. urząd posiada pętlę indukcyjną.

ul. Rubinkowskiego 15

 1. do budynku prowadzi wejście od strony ul. Rubinkowskiego,
 2. do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach,
 3. parking przy budynku ogólnodostępny z wyznaczeniem 1 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
 4. w budynku nie ma windy,
 5. dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. W przypadku konieczności skorzystania z usług poradni zlokalizowanych na piętrze, osobie na wózku zostanie przydzielony pracownik Sekretariatu, który zawiadomi odpowiedniego pracownika Poradni o konieczności obsłużenia interesanta oczekującego na parterze w wydzielonym do tego celu pokoju,
 6. w budynku znajduje się toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami,
 7. wstęp z psem asystującym,
 8. brak pętli indukcyjnych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

Strona www.pcprostrowmaz.pl posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • - podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte/czarne litery),
 • - możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (A+)
 • - widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych,
 • - wyróżnienie odnośników,

Na stronie internetowej www.pcprostrowmaz.pl kontrast spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy, dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), zwanych dalej „świadczeniem”.

W myśl przepisu art. 11 ust. 3 ustawy, świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. dla osoby, której niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem określonym w ww. ustawie.

W związku z powyższym, warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia, jest przedłożenie do wglądu przedmiotowego orzeczenia urzędnikowi załatwiającemu sprawę.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie, o którym mowa, powinno być dokonane w jednej z niżej wymienionych form:

 1. przesłanie pisma za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
 2. złożenie pisma w kancelarii ogólnej / urnie znajdującej się przed urzędem;
 3. przesłanie zgłoszenia z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, tj.: 

- poczta elektroniczna pcpr@powiatostrowmaz.pl

- faks 29 645 56 98

 

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.

 

Kontakt

Telefon: 29 645 53 98

E-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dawid Kaszuba

e-mail biuro@rodostar.pl