Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Celem warsztatu jest:

  •  aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  •  stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań.

W warsztacie działa rada programowa, która dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji,

Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków PFRON, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł. Zasada współfinansowania oznacza solidarne ponoszenie kosztów tworzenia i działania warsztatów przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  25 czerwca 2002 r.  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Od dnia 28.12.2016 r. w Powiecie Ostrowskim funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej  w Starym Lubiejewie.

Warsztat stworzył nowoczesne miejsce rehabilitacji społecznej, zawodowej, psychologicznej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Ostrowskiego. Z przyznanego dofinansowania bezpośrednio korzysta 40 osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia.

W ramach warsztatu funkcjonują:

- pracowania ceramiczna,

- pracownia artystyczno – plastyczna,

- pracowania ogrodniczo – bukieciarska,

- pracownia gospodarstwa domowego,

- pracownia krawiecka,

- pracowania wikliniarska,

- pracowania multimedialno – poligraficzna,

- pracowania techniczno – stolarska.

W zajęciach jednej pracowni uczestniczy 5 osób niepełnosprawnych, nad którymi opiekę sprawuje jeden pracownik warsztatu. Stworzenie warsztatu pozwoliło wypełnić lukę w systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej na terenie Powiatu Ostrowskiego. Dzięki uruchomieniu WTZ w Starym Lubiejewie, 40 uczestników rozpoczęto indywidualny program rehabilitacji, ponadto ma możliwość zdobyć nowe umiejętności społeczne i zawodowe, a także zawrzeć nowe znajomości. Wraz z rozpoczęciem funkcjonowania Warsztatu, rozpoczął się proces zmiany postaw uczestników z pasywnej na aktywną. Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, warsztat zyskał wyposażenie, które posłuży uczestnikom w nabywaniu nowych umiejętności i doskonaleniu już posiadanych.

Dane adresowe

Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 4

Lubiejewo Stara, ul. Słoneczna 4

07-300 Ostrów Mazowiecka

Kontakt

Telefon: 29 645 53 98

E-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dawid Kaszuba

e-mail biuro@rodostar.pl