Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej powiat zapewnia opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzinnej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej.
Po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej może nastąpić skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo- wychowawczej. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo -wychowawcza typu :

 • socjalizacyjnego,
 • interwencyjnego,
 • specjalistyczno-terapeutycznego,
 • rodzinnego.

Do placówki dziecko przyjmuje się :

 • na podstawie orzeczenia sądu,
 • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną,
 • na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza :

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne                         i religijne,
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Kierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka w placówce powinien mieć charakter przejściowy do czasu powrotu dziecka do rodziny, przysposobienia lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej. Dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli nie może skierować dziecka z powodu braku odpowiedniej placówki lub z powodu braku miejsca w placówce na jego terenie zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie do odpowiedniej placówki.

Tryb i sposób kierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizację tych placówek oraz standardy świadczonych usług określa rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Kontakt

Telefon: 29 645 53 98

E-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dawid Kaszuba

e-mail biuro@rodostar.pl