Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

Zgodnie z przepisami prawnymi tj. ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także przepisami wykonawczymi do ustawy – osoba niepełnosprawna, w zakresie rehabilitacji społecznej, może ubiegać się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, można ubiegać się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego. O dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

1) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

–50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

–65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu;

Wniosek można złożyć w każdym czasie.

2) jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu – wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przyznanie dofinansowania następuje na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze Starostą.

Wniosek do pobrania:

http://pcprostrowmaz.pl/druki-do-pobrania/wnioski-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/n,wniosek-sprzet-rehabilitacyjny

Kontakt

Telefon: 29 645 53 98

E-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sebastian Szolnoki

e-mail pcpr@powiatostrowmaz.pl