Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PRZEWODNIK INFORMUJĄCY O LOKALNIE DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO

Utworzono dnia 03.07.2018

PRZEWODNIK INFORMUJĄCY
O LOKALNIE DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ,
POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO

 

I. OPIEKA ZDROWOTNA
Na terenie powiatu ostrowskiego osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą korzystać z usług medycznych w ramach zawartych umów z NFZ w następujących placówkach:
1) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,
2) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
3) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży.
Pacjenci korzystający z usług Poradni Zdrowia Psychicznego mają dostęp
do diagnostyki, farmakoterapii i psychoterapii. Świadczenia udzielane w PZP są następujące: porady lekarza psychiatry, porady psychologa, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa oraz wizyty domowe. W Poradni zatrudnionych jest dwóch lekarzy psychiatrów
z II stopniem specjalizacji oraz psycholog psychoterapeuta.
Pacjenci korzystający z usług Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia mają dostęp do diagnostyki, farmakoterapii i psychoterapii. W Poradni zatrudnieni są lekarze specjaliści psychiatrzy, psycholog oraz certyfikowani psychoterapeuci uzależnień.
Ten sam zakres usług przez wyżej wymienionych specjalistów świadczony jest
w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży.
Powiat Ostrowski nie dysponuje stacjonarnymi zakładami psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Korzysta w tym zakresie z zaplecza, jakie funkcjonuje na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego. Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie oraz Kluby AA (kluby anonimowych alkoholików).

II. POMOC SPOŁECZNA
Na terenie powiatu ostrowskiego znajduje się dziesięć gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą korzystać z pomocy oferowanej przez ośrodki pomocy społecznej. Pomoc ta jest świadczona w formie: świadczeń pieniężnych, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, kierowania do domu pomocy społecznej, kierowania do środowiskowego domu samopomocy, poradnictwa specjalistycznego w tym poradnictwa rodzinnego, psychologicznego i prawnego, a także szeroko pojętej pracy socjalnej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej realizuje zadanie wynikające z ustawy o pomocy społecznej, którym jest organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego. Osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego mogą zostać objęte pomocą Poradni Rodzinnej działającej przy PCPR
w Ostrowi Mazowieckiej. Znajdują one wsparcie nie tylko w odzyskiwaniu zdrowia, pomocy w przystosowaniu do społecznego życia, ale także w kształtowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych nawiązywanych w najbliższej sferze edukacyjnej (dzieci i młodzież szkolna) oraz wychowawczej. Ponadto w Poradni Rodzinnej działającej przy PCPR możliwe jest uzyskanie wsparcia w formie poradnictwa prawnego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej realizuje również zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, które mają na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym (z zaburzeniami psychicznymi) uczestnictwo w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim poprzez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. 
Ponadto na terenie powiatu ostrowskiego, w Starym Lubiejewie, funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 4 prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy SZANSA
z siedzibą w Witowicach. Warsztaty Terapii Zajęciowej przygotowane są dla 40 osób
w wieku od 21. do 65. roku życia. Terapia zajęciowa (główna metoda terapeutyczna) odbywa się w ośmiu pracowniach tematycznych.
III. WSPARCIE W OBSZARZE EDUKACJI
Placówką, która udziela rozmaitych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom od chwili urodzenia oraz młodzieży do ukończenia przez nią edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej, jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej. Do jej zadań należy przede wszystkim diagnozowanie dzieci i młodzieży, którego celem jest określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, wyjaśnienie mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazanie sposobu rozwiązania. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania albo wydanie opinii (w tym opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).
Diagnoza dzieci i młodzieży, której efektem końcowym jest wydanie orzeczenia / opinii stanowi podstawę do podjęcia działalności terapeutycznej, realizowanej zarówno
w placówce jak i na terenie przedszkoli oraz szkół powiatu ostrowskiego i przybiera następujące formy:
 dla dzieci, którym wydano opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju - wsparcie w postaci terapii interdyscyplinarnej realizowanej przez zespoły specjalistów (psycholog, pedagog, terapeuta, logopeda). Od roku szkolnego 2015/2016 zajęcia prowadzone są w Poradni (jedyna placówka oferująca tę formę wsparcia na terenie powiatu ostrowskiego) i obejmują grupę 10 dzieci. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, w wymiarze 5 godzin miesięcznie dla każdego dziecka,
 dla uczniów, którym wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - obligatoryjnych zajęć o charakterze rewalidacyjnym, usprawniających funkcje poznawcze
o najniższym stopniu organizacji (zajęcia prowadzone są na terenie szkoły, do której uczeń uczęszcza) oraz zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej oferowanej przez szkołę (formy tych zajęć dostosowane są do etapu edukacyjnego
i stwierdzonej niepełnosprawności). Dla dzieci autystycznych oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych nauczaniem włączającym (realizowanym na terenie szkoły macierzystej) zatrudnia się dodatkowo nauczyciela wspomagającego.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stanowi podstawę do tworzenie grup / klas integracyjnych. Na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej funkcjonują 4 grupy integracyjne, w których wychowaniem przedszkolnym objętych jest
20 dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami. W Ostrowi Mazowieckiej klasy integracyjne istnieją także w Zespole Szkół Nr 2 i Nr 3. Na terenie powiatu ostrowskiego, poza wymienionymi placówkami nie ma innych szkół z oddziałami integracyjnymi.
 uczniom objętym nauczaniem indywidualnym, którym stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły oferowana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna w formach dostosowanych do ich stanu zdrowia i stwierdzonych dysharmonii oraz deficytów rozwojowych.
W PP-P dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwoju psychicznego mogą korzystać
z doraźnej, bezpośredniej pomocy psychologicznej, realizowanej w formie porad, konsultacji lub wsparcia krótko i długoterminowego.
Dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna mogą uczęszczać do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zuzeli lub Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie.

IV. AKTYWIZACJA ZAWODOWA
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej realizuje działania w obszarze zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi, które wynikają bezpośrednio z ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy oraz
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Działania powyższe obejmują stosowanie wobec tych osób usług rynku pracy takich jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i szkolenia oraz wspierających je instrumentów rynku pracy, tj.: staż, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30. roku życia. Działania te służą poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi, na rynku pracy.
V. DANE ADRESOWE

Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (29) 645 71 00
tel./fax. (29) 645 71 01
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Rubinkowskiego 15
07-300 Ostrów Mazowiecka,
tel. (29) 745 34 76, (29) 644 20 41
fax: (29) 745 34 76
e-mail: pppom@op.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. 3 Maja 55
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (29) 74 533 93, (29)74 521 51
tel./fax.: (29) 74 521 52
email: pupom@post.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Widnichowska 20
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel./fax. (29) 645 53 98
www.pcprostrowmaz.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warchalskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (29) 745 32 41, (29) 745 24 45
e-mail: mopsostrowmaz@poczta.onet.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (29) 745 21 91, (29) 746 86 00
e-mail: gopsostrow@vp.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Biegańskiego 3
07-320 Małkinia Górna
tel. (29) 745 56 91,  (29) 644 86 77
e-mail: ops@malkiniagorna.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
tel. (86) 271 71 20
e-mail: gops_andrzejewo@vp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zastawska 13
07-311 Wąsewo
tel. (29) 645 80 00
email: gopswasewo@poczta.onet.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Stary Lubotyń 42
07-303 Stary Lubotyń
tel. (29) 644 64 22
email: gops@lubotyn.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Kościelny 6
07-306 Brok
tel.  (29) 74 57 557
email: ops@brok.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Jana Pawła II 45
07-325 Boguty Pianki
tel. (86) 277 50 73
email: opsboguty@wp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Drohiczyńska 2
07-322 Nur
tel. (86) 277 41 18
email: gopsnur@vp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Romantyczna 2
07-324 Szulborze Wielkie
tel. (86) 475 40 71
email: ops@ugszulborze.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kowalska 14/6,7
07-323 Zaręby Kościelne
tel. (86) 270 60 04
email: gopszar@post.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr. 4 w Starym Lubiejewie
ul Słoneczna 4
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 662 756 045
email: wtz4@spszansa.pl


Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Warchalskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
(Budynek MOSiR, II piętro)
tel./fax.  (29) 644 14 12
e-mail: sds_ostrowmaz@o2.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
ul. Duboisa 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Poradnia (Przychodnia) Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Widnichowska 20/1
07-300 Ostrów Mazowiecka,
tel. (29) 746 23 67

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Dla Dzieci i Młodzieży
ul. Widnichowska 20/1
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (29) 746 23 67

Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie
Stare Lubiejewo, ul. Słoneczna 4
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel./fax. (29) 74 62 050
e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli
07-322 Zuzela 51
tel. (86) 277 44 04
fax. (86) 478 31 90
email: sosw_zuzela@op.pl

Tekst: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej – Koordynator   Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

Kontakt

Telefon: 29 645 53 98

E-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 157

W poprzednim tygodniu: 252

W tym miesiącu: 577

W poprzednim miesiącu: 942

Wszystkich: 24138

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dawid Kaszuba

e-mail biuro@rodostar.pl